Czwartek, 22 Kwietnia 2021 | Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
wspolnaziemia.org

Zaklejane gniazda i pisklęta

Stowarzyszenie "Wspólna Ziemia" zwróciło się dziś do Starostwa Powiatowego w Chojnicach z wnioskiem o pilną interwencję w związku z zaklejaniem gniazd chronionych gatunków ptaków - kawek i jerzyków - w ocieplanych budynkach na terenie Brus i Chojnic.

Gniazda jerzyków zaklejane są przy okazji remontu i ocieplania elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Filomatów 1, ul. Młodzieżowej 3 oraz ul. Warszawskiej 22 w Chojnicach. Natomiast gniazda kawek zagrożone są z powodu remontu budynków przedszkola oraz zespołu szkół w Brusach. O fakcie niszczenia gniazd z lęgami poinformowana została także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach.

Reklama | Czytaj dalej »

Treść zapytania wystosowanego do Starostwa Powiatowego w Chojnicach

"Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi obejmującymi ocieplenie i odnowienie elewacji budynków przedszkola oraz zespołu szkół w Brusach, proszę o informację czy są Państwo w posiadaniu wiedzy, iż wnęki w górnej części elewacji są miejscem rozrodu chronionego gatunku ptaka, kawki Corvus monedula, oraz czy w związku z powyższym fakt ten został uwzględniony przy planowaniu wykończenia elewacji w taki sposób, by rzeczone wnęki nie uległy zasłonięciu. Ewentualnie, czy decyzją właściwej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska istnieje zezwolenie na odstępstwo od zapisów niżej wymienionych aktów normatywnych, w których przewidziano obowiązek stosownego postępowania w przypadku występowania gatunków chronionych mogących ucierpieć w wyniku prowadzonej inwestycji.


Akty prawne mające zastosowanie w niniejszej sprawie.

1. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 ( Dz. U. 2009 nr 151, poz. 1220 ze zm. ) określa, m.in., zakazy występujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową oraz odstępstwa od tych zakazów:
Art.52
1. W stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania;
1a) transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i hodowli, a także posiadania żywych zwierząt;
2) zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków;
3) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;
4) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
5) niszczenia ich gniazd (...) i innych schronień;
6) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
11) umyślnego płoszenia i niepokojenia;
13) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca.

2. W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji zwierząt objętych ochroną gatunkową, odstępstwa od  zakazów, o których mowa w ust. 1, dotyczące:
1) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
2) usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne;.

Przepisy karne:

Art. 127
Kto umyślnie:
2) narusza zakazy obowiązujące w stosunku do:
e) roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową,
- podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 129
W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 127 (...) sąd może orzec:
1) przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa oraz przedmiotów (...) pochodzących z wykroczenia lub przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy;
2) obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny - nawiązkę do wysokości 10 000 złotych na rzecz organizacji społecznej działającej w zakresie ochrony przyrody lub właściwego, ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Art. 132
Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 127 (...) następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 2004 nr 220, poz.2237)

Rozporządzenie to ochroną gatunkową ścisłą obejmuje min. pustułkę i jerzyka, gołębia miejskiego oraz wszystkie gatunki ptaków z rzędu wróblowe, w tym min. jaskółkę dymówkę, jaskółkę oknówkę, kawkę, kopciuszka, mazurka i wróbla, sikory, szpaki itp..

Rozporządzenie to wprowadza w stosunku do dziko występujących zwierząt należących do gatunków, o których mowa w § 2-4 (wymienionych powyżej), następujące zakazy (§6):
1) zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt;
3) niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;
4) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
5) niszczenia ich gniazd,(...) i innych schronień;
6) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
11) umyślnego płoszenia i niepokojenia;
13) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;

Rozporządzenie wskazuje również w § 10 sposoby ochrony gatunków dziko występujących zwierząt, które polegają w szczególności na:
2) zabezpieczaniu ostoi i stanowisk zwierząt przed zagrożeniami zewnętrznymi;
3) wykonywaniu zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska zwierząt:
(...)
g) dostosowaniu terminów i sposobów wykonania prac agrotechnicznych, leśnych, budowlanych, remontowych i innych do okresów lęgu, rozrodu lub hibernacji.

3. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 118 ze zm.)

Nakazuje dbałość o środowisko przyrodnicze w trakcie prowadzenia prac budowlanych.
Art. 22 ust. 1 pkt. 1 mówi o tym, że do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy zabezpieczenie elementów środowiska przyrodniczego na terenie budowy.
Art. 30 ust. 7 stanowi, że właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na
wykonanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może spowodować pogorszenie stanu środowiska.
Art. 35 ust. 1 pkt. 1wskazuje, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska.
Art. 50 ust. 1 pkt. 2 mówi, że właściwy organ (PINB) wstrzymuje roboty budowlane, które są wykonywane w sposób mogący spowodować zagrożenie środowiska.
Art. 90 oznacza, że kontynuowanie wstrzymanych decyzją prac budowlanych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę iż zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane.

W załączeniu przesyłam dokumentację fotograficzną potwierdzającą fakt zasiedlenia opisywanych miejsc przez gatunek chroniony. W razie potrzeby służę większą ilością zdjęć dokumentacyjnych."

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku;
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach;
2. lokalne media

Z poważaniem - Radosław Sawicki
prezes SEK "Wspólna Ziemia"
tel. 660040248

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

24 komentarzy

~jotdwatrzy
Idea jest słuszna i godna poparcia, ale ton pisma jest nie do przyjęcia. Od razu przepisy, straszenie karami itd. Nie jest pan urzędnikiem panie Sawicki. I jeszcze coś: jak urzędnik w Gdańsku przystawi pieczątkę to można zamurowywać, wszystko jest w porządku. Typowa mentalność aparatczyka.
A może lobbować o wybudowanie wieży dla jerzyków? http://www.fakt.pl/gdansk/ptaki-maja-dom-w-gdansku-postawili-wieze-legowe-dla-jerzykow,artykuly,495529.html Ale kto by tam lobbował? Lepiej postraszyć karami i paragrafami.
08 Maja 2015, godzina 11:39
~Obsrane bloki i okna
To jest stropodach wentylowany a nie jakieś miejsce dla ptaków. Ptaki niech się gnieżdżą w lasach itp a nie w domach. Teraz wszystko będzie obsrane łajnem.
08 Maja 2015, godzina 09:56
Oceniono 3 razy 1
~ordynator
patrzac na wypowiedzi pseudoracjonalisty oceniam, ze wiekszosc pijawek i roztoczy prezentuje wyzszy niz on poziom dedukcji...
01 Sierpnia 2011, godzina 11:29
Oceniono 1 raz 1
~Radek Sawicki
Racjonalisto, chodzisz przez życie na skróty. To dla Ciebie świat jest czarno biały...
01 Sierpnia 2011, godzina 10:28
Oceniono 1 raz 1
~Rafał
Dobrze, że są tacy ludzie jak P. Sawicki

Brawo. Podoba mi się to, że zainterweniował w sprawie ptaków.
01 Sierpnia 2011, godzina 09:00
Oceniono 1 raz 1
~Racjonalista
Myślący czytelnik wyciągnie wnioski z trzech reakcji miłośników ekologii: (1) Radek - coś jest jednocześnie białe i czarne (czyli: nie popierałbym działania człowieka przeciwko ptakom, ale zrozumiałbym to działanie); (2) Chudy - "i tak nas nic nie przekona, że białe jest białe i czarne jest czarne"; (3) ordynator - "zamordować człowieka (zamurować w azbestowej jaskini)". Ruch ekologiczny to irracjonalizm i zagrożenie dla życia człowieka. Dalszy komentarz zbędny.
31 Lipca 2011, godzina 18:36
Oceniono 1 raz -1
~ordynator
pozdrowienia dla Radka, a ,,racjonaliste,, to bym zamurowal w jakiejs azbestowej jaskini, co by przestal pseudointelektualnie bredzic.
31 Lipca 2011, godzina 15:32
Oceniono 1 raz 1
~KJ
Działalność "proekologiczna" na rzecz "maltretowanych" zwierzątek skończy się jak na konto Wspólnej Ziemi wpłyną pieniążki od zainteresowanych zakończeniem prac budowlanych stron. To jest ekoterroryzm! Powiedz ile chcesz to się zrzucimy! Jak człowiek musi żyć w zawilgoconym mieszkaniu z grzybem na ścianach to jest ok, bo jego "gniazdko" nie spełnia podstawowych parametrów cieplnych. Ptaszki ważniejsze od ludzi! Skandal!
30 Lipca 2011, godzina 08:15
~Radek Sawicki
W dniu wczorajszym zostałem poinformowany przez prezesa Chojnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, iż ocieplany blok przy ulicy Filomatów należy do tej instytucji (a nie jest - jak błędnie podałem - budynkiem administrowaną przez wspólnotę mieszkaniową). Prezes Chmurzyński poinformował mnie, że omawiał temat jerzyków z RDOŚ i że populacja tych ptaków była brana pod uwagę podczas prac remontowych.

Za podanie błędnych informacji serdecznie przepraszam.
29 Lipca 2011, godzina 13:11
Oceniono 1 raz 1
~Chudy
do Racjonalisty - Tak i nic nas nie przekona, że białe jest białe a czarne jest czarne - to jest chyba Twoja filozofia - szkoda gada.
29 Lipca 2011, godzina 10:15
~Racjonalista
Wbrew powszechnej opinii, myślenie niektórym sprawia ból. Konkretne pytanie: jaka jest zależność między obecną sytuacją Mostostalu a działaniami ekologów? Zaskakujące, nieistotne, a może absurdalne pytanie? Odpowiedź pojawi się samoistnie najpóźniej za kilka lat w formie _brutalnego_ ograniczenia standardu życia.
29 Lipca 2011, godzina 08:46
~do Racjonalisty
Pokorne cielę dwie matki ssie - siedź Pan cicho na dupie i przestań tu uczonego zgrywać. Jeśli potrzebuje Pan polemiki filozoficznej z ekologiem to się Pan wystaw na ambonie w sali audytoryjnej na zajęciach z ekofilozofii, a nie truj tu dupy dyrdymałami. Jazda stąd lamusie!
28 Lipca 2011, godzina 22:26
~Racjonalista
Jako podsumowanie paremia łacińska: Qui tacet consentire videtur (milczenie uważa się za oznakę zgody).
28 Lipca 2011, godzina 16:04
~Radek Sawicki
Na pewno bym nie promował. Zareagowałbym ze zrozumieniem ;-) Może Pana zdziwi, może mi Pan nie uwierzy, ale na swoim balkonie usunąłem gniazdo jaskółek, które powodowały ciągłe zabrudzenia. Zrobiłem to jednak zimą, gdy jaskółki już sobie poleciały (razem z odchowanymi młodymi). Poprzez aranżację balkonu zniechęciłem je do prób zakładania gniazda w roku następnym. Ofiar nie było ;-)
28 Lipca 2011, godzina 15:45
~Racjonalista
P. Sawicki, _załóżmy_ następujący scenariusz. Na mojej posesji, przy oknie od sypialni małego dziecka, kawki zrobiły sobie gniazdo. Lubię ptaki, ale nie zmienia to jednak faktu, że te konkretne osobniki utrudniają mi życie poprzez: 1) utrudnianie snu - ciągły hałas, 2) zanieczyszczenie - odchody. Dziwnym trafem jest pan u mnie w momencie, kiedy bezwarunkowo postanowiłem zlikwidować to gniazdo, wykluczając jednocześnie możliwość istnienia jakiegokolwiek gniazda na mojej posesji. Niszczę gniazdo w pana obecności - jak by pan zareagował znając wszystkie okoliczności (przyczyna i skutek) - negując czy promując moje działanie?
28 Lipca 2011, godzina 15:13

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 374.00 385.00 DKKDKK 60.30 61.80
EUREUR 450.00 462.00 RUBRUB 4.70 5.70
CHFCHF 406.00 421.00 NOKNOK 44.30 45.80
GBPGBP 517.00 531.00 SEKSEK 44.10 45.60
Aktualizacja: 2021-04-22 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 378.00 383.00 DKKDKK 60.80 61.60
EUREUR 453.00 458.00 RUBRUB 4.70 5.70
CHFCHF 410.00 417.00 NOKNOK 44.80 45.60
GBPGBP 522.00 528.00 SEKSEK 44.50 45.30
Aktualizacja: 2021-04-22 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy w przeciągu 5 lat wyciąłeś/-aś ze swojej posesji jakieś drzewo?

Ceny paliw2021-04-22

E95 E98 ON LPG
BP 5.44 zł 5.79 zł 5.29 zł 2.63 zł
Circle K 5.39 zł - 5.24 zł 2.58 zł
Lotos Optima 5.41 zł - 5.26 zł 2.59 zł
MZK 5.39 zł 5.44 zł 5.24 zł 2.59 zł
Orlen 5.44 zł 5.77 zł 5.29 zł 2.59 zł
PKS 5.39 zł - 5.24 zł 2.59 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij