Piątek, 18 Czerwca 2021 | Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Agata Wiśniewska

PINB zabiera stanowisko w sprawie budynku hospicjum

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się różne wypowiedzi dot. budynku hospicjum Fundacji Palium, w którym w styczniu br. doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Dlatego też o zajęcie stanowiska w sprawie poprosiliśmy odpowiedni do tego organ, tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach.

Odpowiedź otrzymaną od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach publikujemy poniżej w całości. Przypomnijmy, że do pożaru w efekcie, którego śmierć poniosło czterech podopiecznych hospicjum Fundacji Palium doszło 6 stycznia br. Opinia biegłego z zakresu pożarnictwa potwierdziła, że do pożaru w placówce doszło na skutek zaprószenia ognia niedopałkiem papierosa przez jednego z pensjonariuszy. Pokój, w którym przebywał mężczyzna spłonął doszczętnie, reszta obiektu uległa znacznemu zadymieniu. Od 7 stycznia br. decyzją PINB obowiązuje zakaz użytkowania obiektu przy ul. Strzeleckiej 89 do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Postępowanie w sprawie spowodowania pożaru prowadzi Prokuratura Okręgowa w Słupsku. - W śledztwie tym podlega również wyjaśnieniu kwestia ewentualnych zaniedbań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie hospicjum, w tym także kwestia związana z ewentualnym wpływem prowadzonych na terenie hospicjum prac remontowo-budowlanych na bezpieczeństwo pożarowe w budynku - informował w kwietniu br. Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku. Przebudowa obiektu Fundacji Palium trwa od 10 lat.


W marcu 2019 r. kontrolę bezpieczeństwa ppoż w obiekcie przeprowadzili chojniccy strażacy. - Podczas kontroli w 2019 r. poddano weryfikacji wykonanie terminowych przeglądów instalacji użytkowych, urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej oraz wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Komendant Powiatowy PSP w Chojnicach wydał decyzję administracyjną nakazującą w wyznaczonym terminie usunięcie uchybień z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kontrolę sprawdzającą stopień realizacji decyzji ze względu na termin wykonania dwóch zaleceń wyznaczony na 31 grudnia 2019 r. zaplanowano w I kwartale 2020 r., w rocznym planie kontroli na 2020 r. Część zaleceń, w tym realizację punktów decyzji dot. przeprowadzenia okresowych badań i przeglądów instalacji użytkowych, w tym instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz ich prawidłowy stan techniczny potwierdzono protokolarnie w maju 2019 r. Termin zaleceń decyzji wyznaczony był do 30 czerwca 2019 r. - informuje Błażej Chamier Cieminski komendant KP PSP w Chojnicach.

Reklama | Czytaj dalej »

 

STANOWISKO POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W CHOJNICACH


W sprawie budynku przy ul. Strzeleckiej 89 w Chojnicach

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie stanu technicznego budynku, w którym jest prowadzona działalność opiekuńczo – lecznicza z hospicjum, usytuowanego na terenie działki nr 198/7 w miejscowości Chojnice, przy ul. Strzeleckiej 89, pragnę przedstawić następujące stanowisko.

Zgodnie z art.61 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2019r., poz.1186 z późn.zm.) właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt budowlany zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy tj. w sposób zgodny z przeznaczeniem obiektu i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami wynikającymi z art. 5 ust. 1 pkt 1-7).  Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy, obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest także zapewnienie, przy dochowaniu należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w
razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W dniu 6 stycznia 2020 r. doszło do pożaru w części budynku, w którym prowadzona jest działalność opiekuńczo – lecznicza z hospicjum. W wyniku pożaru zginęły 4 osoby będące pacjentami hospicjum, a pozostałych 20 pacjentów i 2 osoby z personelu medycznego trafiły do szpitala w związku z odniesionymi obrażeniami. W efekcie pożaru, którego źródło miało miejsce w jednej z sal dla chorych, doszło do całkowitego wypalenia wyposażenia w tym pomieszczeniu, a także do stopienia i uszkodzenia wyposażenia, osprzętu elektrycznego w salach przyległych i korytarzu.

Podczas prowadzonych w dniu 7 stycznia 2020r. czynności inspekcyjno-kontrolnych w budynku przy udziale przedstawicieli właściciela obiektu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach, korzystając z dyspozycji art.66 ust.2 ustawy Prawo budowlane, ogłosił ustnie decyzję o zakazie użytkowania obiektu do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W trakcie prowadzenia czynności ustalono, że w obiekcie trwają roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku byłego szpitala pulmonologicznego na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego z hospicjum na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Chojnickiego nr AB.7351-935/10 z dnia 24 grudnia 2010r. Zwrócić uwagę również trzeba na zastrzeżenia Państwowej Straży Pożarnej zawarte w decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej nr PR.5580.08.5.2019.TB z dnia 14 maja 2019r.

Niezależnie od powyższego, po zebraniu stosownego materiału dowodowego, PINB w Chojnicach w dniu 13 stycznia 2020r. wydał postanowienie, w trybie art.62 ust.3 ustawy, nakazujące Fundacji „PALIUM” – jako zarządcy obiektu, przeprowadzenie kontroli okresowej, o której mowa w art.62 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy. Ponadto organ zażądał dostarczenia ekspertyzy stanu technicznego dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania w/w budynku, w szczególności w odniesieniu do przepisów ochrony pożarowej, sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego i pozytywnie zaopiniowaną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Zobowiązana powyższym nakazem, fundacja „PALIUM” w dniu 6 kwietnia 2020r. przestawiła m.in. żądaną ekspertyzę opracowaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Opracowanie zostało zaopiniowane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Z przedłożonego opracowania-ekspertyzy wynika że obiekt, w którym jestprowadzona działalność opiekuńczo – lecznicza z hospicjum, nie spełnia wymogów bezpiecznego użytkowania. Zawarte w opracowaniu-ekspertyzie wnioski jednoznacznie wskazują, że istnieje możliwość doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, pod warunkiem wykonania niezbędnych, określonych robót budowlanych. Część robót budowlanych, koniecznych do uzyskania stanu zgodnego z przepisami, wymaga uzyskania na ich wykonanie stosownej decyzji o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, bowiem ich zakres nie mieści się w formule obejmującej nakaz usunięcia nieprawidłowości, o której mowa w art.66 ustawy Prawo budowlane. Zwrócić należy uwagę na fakt posiadania przez Fundację „Palium” decyzji administracyjnej nr AB.7351-935/10 z dnia 24 grudnia 2010r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i wykonanie określonych robót budowlanych. Decyzja ta jest w obiegu prawnym, bowiem określony w niej zakres robót budowlanych nie został jeszcze zakończony.
Dokonując własnej oceny zatwierdzonego ww. decyzją projektu rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku byłego szpitala pulmonologicznego na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego z hospicjum to stwierdzić należy, że jest to projekt który nie uwzględniał wszystkich wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach stoi na stanowisku, że z uwagi na konieczność wprowadzenia daleko idących istotnych zmian, wymagających stosownych uzgodnień, w odniesieniu do zatwierdzonego projektu budowlanego niezbędnego dla realizacji przebudowy i rozbudowy, inwestor powinien wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o zmianę decyzji nr AB.7351-935/10 z dnia 24 grudnia 2010r. Pozwoli to inwestorowi zrealizować przebudowę i rozbudowę budynku w sposób uwzględniający wymagania dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i wymagania higieniczno-zdrowotne a w dalszej perspektywie korzystać z budynku zachowując wszelkie warunki bezpiecznego użytkowania.

Mając na uwadze charakter sprawy, pragnę przypomnieć że w przypadku zakończenia robót budowlanych, obejmujących przebudowę, nie jest wymagane pozwolenia na użytkowanie jak również nie jest wymagane zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych. Natomiast zakres robót obejmujących rozbudowę, z uwagi na kategorię obiektu, przed przystąpieniem do użytkowania rozbudowanej części obiektu, będzie wymagało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z art.56 ust.1 i ust.1a ustawy Prawo budowlane, w przypadku gdy projektbudowlany wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, to inwestor jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Pragnę zauważyć, że zgodnie z art.26 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.1499 z późn.zm.) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.

Z kolei, zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.59 z późn.zm.) państwowemu inspektorowi sanitarnemu przysługuje prawo zgłoszenia sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.

Usunięcie nieprawidłowości i doprowadzenie obiektu w całości do stanu nie zagrażającego życiu i zdrowiu osobom w nim przebywającym, spowoduje że wydany ustnie zakaz użytkowania obiektu przestanie obowiązywać. O wykonaniu obowiązku należy niezwłocznie powiadomić organ nadzoru budowlanego.

Chojnice, 22.05.2020r.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

3 komentarze

~kazik kolec
Nasz inspektorat działa tak: spróbuj zgłosić do nich że jakieś prace zagrażają życiu czy bezpieczeństwu ludzi to ich wkurzysz bo robisz im robotę. W nagrodę dostaniesz wezwanie do przedstawienia okresowego przeglądu budynku (martwy przepis którego nikt nie stosuje a nadzór w takich sytuacjach wykorzystuje) Przy dobrych wiatrach i znajomościach 1500,00 zł nie twoje. Byle zarobić i się nie narobić.
26 Maja 2020, godzina 12:23
Oceniono 9 razy 5
~Jan
Wszystko robią by tylko P.Bonna wyszła z tego płazem gdzie dla niej paragrafy u całej innej współistniejącej elity .
Wstyd hańba jak tak można 4 ludzi ma na sumieniu inny zwykły człowiek już by siedział.
A podopieczne które sumiennie pracowały za marne grosze jak to się mówi wszyscy zwolnieni na bruk.
Gdzie jest sprawiedliwość?
Pacjenci przyzwyczajeni byli do personelu z uczuciem empatia podchodzili do nich w każdej sprawie P.Bonna nigdy tego nie zdążyła zauważyć bo miała szerokie plecy siedząc z d..,. w fotelu nabijając sobie konto kosztem chorych.
To ona powinna zapłacić za remont całej placówki żeby wszystko wróciło do normy.
Gdzie tu sprawiedliwość
26 Maja 2020, godzina 06:09
Oceniono 20 razy 10
~Marko Polo
Skoro tam trwały prace remontowo budowlane, to zgodnie z przepisami na terenie nie powinny przebywać żadne osoby postronne.
Tym samym nie zwalnia to Inspektora budowlanego od nałożenia kary, Inspektor nadzoru budowlanego jest upoważniony do nałożenia kary także w sytuacji, gdy inwestor odmówi udostępnienia dokumentacji budowy. Nie można też prowadzić budowy niezgodnie z projektem, bez pozwolenia na budowę lub przy niewłaściwym zabezpieczeniu terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane.
Komu miało pomoc opublikowane stanowisko Inspektora Budowlanego. Ile dostał w dłoń ? Kto na niego naciskał ?
Zamydlanie oczu mieszkańcom. Nastawił kruczków i paragrafuf tak aby się wybielić, no ale ewidentnie się nie wybielił, oświadczył tym samym ile przytulił.
25 Maja 2020, godzina 22:01
Oceniono 17 razy 11

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 379.00 389.00 DKKDKK 60.20 61.70
EUREUR 450.00 460.00 RUBRUB 5.10 5.70
CHFCHF 409.00 424.00 NOKNOK 43.30 44.80
GBPGBP 525.00 536.00 SEKSEK 43.50 45.00
Aktualizacja: 2021-06-18 14:16
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 381.00 385.00 DKKDKK 60.60 61.40
EUREUR 452.00 456.00 RUBRUB 5.10 5.70
CHFCHF 413.00 420.00 NOKNOK 43.60 44.40
GBPGBP 527.00 533.00 SEKSEK 44.00 44.70
Aktualizacja: 2021-06-18 14:16
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy w przeciągu 5 lat wyciąłeś/-aś ze swojej posesji jakieś drzewo?

Ceny paliw2021-06-10

E95 E98 ON LPG
BP 5.44 zł 5.79 zł 5.29 zł 2.29 zł
Circle K 5.39 zł - 5.24 zł 2.2 zł
Lotos Optima 5.41 zł - 5.26 zł 2.2 zł
MZK 5.41 zł 5.46 zł 5.26 zł 2.34 zł
Orlen 5.44 zł 5.64 zł 5.29 zł 2.2 zł
PKS - - - -

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij