Sobota, 20 Sierpnia 2022 | Imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
oprac. red., fot. KPP Chojnice

Sprawdzali trzeźwość kierowców

Policjanci z chojnickiej drogówki nowy tydzień rozpoczęli od działań „Trzeźwy poranek”. Już od wczesnych godzin rannych prowadzili badania profilaktyczno - kontrolne, sprawdzając czy kierowcy jeżdżą zgodnie z przepisami i nie wsiadają za kierownicę po alkoholu. Funkcjonariusze poddali badaniu blisko 450 kierowców. Dwóch z nich złamało prawo jadąc pod wpływem alkoholu.

 


W poniedziałek (21 listopada) od wczesnych godzin rannych na drogach powiatu chojnickiego trwały działania pn. "Trzeźwy poranek”. Ich celem było skontrolowanie jak największej liczby kierujących i wyeliminowanie z dalszej jazdy osób, które wsiadły za kierownicę będąc pod działaniem alkoholu.

Reklama | Czytaj dalej »


- Policjanci z chojnickiej drogówki w czasie trwania akcji skontrolowali blisko 450 kierowców. Dwóch z nich złamało prawo i wsiadło za kierownicę pod wpływem alkoholu. Poza stanem trzeźwości funkcjonariusze zwracali uwagę na stan techniczny pojazdu, uprawnienia kierowców oraz to czy stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa oraz inne wykroczenia w ruchu drogowym. Podczas prowadzonych działań oprócz dwóch nietrzeźwych kierowców pojazdów mechanicznych policjanci zatrzymali także dwóch nietrzeźwych rowerzystów, ukarali kierujących 20 mandatami karnymi za popełnione wykroczenia, zatrzymali 8 dowodów rejestracyjnych, jedno prawo jazdy oraz skierowali dwa wnioski do sądu - mówi oficer prasowa chojnickiej policji sierż. Justyna Przytarska.


Działania trzeźwość to jeden z istotnych elementów oddziaływania na kierowców stwarzających realne zagrożenie w ruchu drogowym. Wsiadanie za kierownicę po wypiciu alkoholu, oprócz karnych i administracyjnych konsekwencji może spowodować poważne niebezpieczeństwo wypadku nie tylko dla samego sprawcy, ale też innych korzystających odpowiedzialnie z publicznych dróg.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

12 komentarzy

~Przepraszam, ale
dużo wam płacą za to minusowanie ?
tak z 15000 zł brutto, czy wiecej ???
27 Listopada 2016, godzina 16:41
Oceniono 48 razy 38
~POPIERAM !!!
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Listopada 2016, godzina 19:50
Oceniono 202 razy -70
~TAK TRZYMAĆ !!!
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Listopada 2016, godzina 19:49
Oceniono 197 razy -69
~do poniżej:
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Listopada 2016, godzina 18:01
Oceniono 201 razy -67
~Do autora poniższego posta- Policjanta który powinien
być poddany badaniu psychologicznemu. Wyjaśnij dlaczego polskie statystyki tak często wykazują jadących pod wpływem alkoholu? Porównaj progi dopuszczalnych wartości w organizmie w Polsce i np. w Niemczech, Francji czy Hiszpanii. Na zachodzie dopuszczalne normy są 250% wyższe.
23 Listopada 2016, godzina 09:44
Oceniono 238 razy 58
~Słuchaj przemądrzały baranie:
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
22 Listopada 2016, godzina 21:30
Oceniono 240 razy -56
~Do konrtolujących
Kontrole trzeżwości niezgodne z prawem.
1. Zasada wolności
Zasada wolności jednostki stanowi fundament państwa demokratycznego. Źródłem tej wolności jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka. Konstytucja stanowi, iż „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje” (art. 31 ust. 2).
Konstytucja dopuszcza istnienie ograniczeń w zakresie korzystania z wolności. Ograniczenia te mogą być ustanowione jedynie w ustawie (art. 31 ust. 3 Konstytucji).

2. Ustawowe przesłanki przeprowadzania kontroli trzeźwości kierowców
Zmuszenie kierowcy do poddania się badaniu na zawartość alkoholu w organizmie jest ograniczeniem jego wolności. Tego rodzaju ograniczenie jest dopuszczalne jedynie w przypadkach określonych w art. 74 § 2 oraz art. 308 § 1 Kodeksu postępowania karnego (KPK).
Art. 74 § 2 KPK dopuszcza przeprowadzanie takich badań wobec oskarżonego, czyli osoby przeciwko której toczy się postępowanie karne i której postawione zostały zarzuty.
Art. 308 § 1 KPK dopuszcza ponadto poddanie takiemu badaniu osoby, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła ona przestępstwo.
Powyższe przepisy mają także zastosowanie wobec osób podejrzanych o popełnienie wykroczenia (zob. art. 54 § 5 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).
W zakresie ustalenia kompetencji do przeprowadzania badania trzeźwości kierowców miarodajny jest przepis art. 129 ust. 2 pkt. 3 Prawa o Ruchu Drogowym. Stanowi on, iż funkcjonariusz Policji jest uprawniony do „żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.”

3. Błędne inrepretacje obowiązującego stanu prawnego
a) Przepisy prawa o ruchu drogowym
Błędnie interpretują stan prawny ci, którzy uważają, że podstawa prawna dla dokonywania rutynowych kontroli na zawartość alkoholu określona została w art. 126 Prawa o ruchu drogowym. Przepis ten ustala bowiem jedynie, iż badania trzeźwości przeprowadzane jest przy użyciu urządzeń elektronicznych, dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, a jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie takim urządzeniem, to wówczas ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.
Kodeks drogowy stwierdza natomiast wyraźnie, iż „warunki oraz sposób przeprowadzania badań, określają odrębne przepisy”. Tymi odrębnymi przepisami są właśnie wskazane powyżej normy zawarte w art. 74 § 2 oraz 308 § 1 KPK.

b) Przepisy zarządzenia nr 496 Komendanta Głównego Policji
Niektórzy jako podstawę prawną dokonywania rutynowych kontroli trzeźwości kierowców wskazują przepisy zarządzenia nr 496 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 maja 2004 r. W zarządzeniu tym, w rzeczy samej, zawarte zostały dość niejasne sformułowania, mówiące o „działaniach wzmożonych, realizowanych na podstawie odrębnego planu, których głównym celem jest skontrolowanie maksymalnej liczby kierujących” (§ 5 ust. 2).
Nie ma potrzeby dokonywania wykładni powyższego przepisu, gdyż zarządzenia Komendanta Głównego Policji nie mają charakteru norm prawa powszechnie obowiązującego i nie są wiążące dla kierowców. Komendant ma jedynie status centralnego (a więc nawet nie naczelnego) organu administracji państwowej i nie stanowi prawa w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Aplikacja norm zawartych w KPK do badania trzeźwości kierowców
Organy porządku publicznego mają prawo (i obowiązek) przeprowadzania badań na zawartość alkoholu w organizmie u kierowców, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie, że prowadzą (bądź prowadzili) pojazd w stanie nietrzeźwości, bądź w stanie po użyciu alkoholu. Funkcjonariusz, który zamierza zaaplikować kierowcy to badanie, winien w sposób jasny wskazać, jakie okoliczności wzbudzają u niego to podejrzenie. Winien np. wskazać, że: od kierowcy „czuć alkohol”, albo kierowca „traci równowagę”. To skonkretyzowane podejrzenie – na żądanie kierowcy – winno został wpisane do protokołu badania. Wzór takiego protokołu ustalił Komendant Główny Policji w zarządzeniu z dnia 25 maja 2004 r. (http://www.policja.pl/ftp/dzienniki_urzedowe/2004/dziennik_09_2004.pdf).

5. Słowo do zwolenników procederu dokonywania „rutynowych kontroli”
Przeprowadzane przez Policję rutynowe kontrole mają wielu zwolenników. Koronnym argumentem mającym stanowić uzasadnienie dla podejmowanych przez Policję akcji jest dla tych ludzi fakt, iż w ramach tych kontroli zatrzymanych zostaje wielu nietrzeźwych kierowców. Dla zwolenników tego procederu mam dwie wersje odpowiedzi (proszę sobie wybrać tę, która bardziej odpowiada).

Wersja A
Niezaprzeczalnie istnieje hierarchia wartości. Pośród tych wartości są te cenniejsze i te mniej cenne. Niewątpliwie jedną z największych wartości, którą z takim trudem wywalczyło nasze pokolenie, jest wolność jednostki. Wolność ta jest podstawową wartością demokratycznego państwa. Dla uszanowania tej niezwykle cennej wartości trzeba nieraz zrezygnować z wartości mniej cennych.
W obowiązującym porządku prawnym niejednokrotnie mamy do czynienia z takimi sytuacjami, np. nie można przesłuchać duchownego w charakterze świadka na okoliczność, o której dowiedział się podczas spowiedzi – nawet w sytuacji, gdy jego zeznania mogą okazać się jedynym dowodem, który może doprowadzić do skazania przestępcy. Prawo karne nie przewiduje tutaj żadnego wyjątku od tej zasady i gdyby nawet do takiego przesłuchania doszło – nie może ono być uwzględnione jako dowód.

Wersja B
Rutynowe kontrole trzeźwości kierowców są bezprawne, ale bardzo pożyteczne. Ujawnianych jest wówczas wielu przestępców. Tego typu rutynowe kontrole należało by rozszerzyć na inne sfery życia. Należy jak najczęściej przeprowadzać akcje przeszukania domów i mieszkań prywatnych. Najlepiej działać z zaskoczenia. Najlepszą porą dla ich przeprowadzenia jest pora nocna. Gdyby przeprowadzić takie kontrole w setkach tysięcy polskich domów, niewątpliwie ujawnionych zostało by wiele, wiele przestępstw. W wielu mieszkaniach na pewno znaleziono by nielegalną broń. Z pewnością w wielu domowych komputerach zabezpieczono by nielegalne oprogramowanie. Należy skrupulatnie (oczywiście rutynowo) kontrolować przelewy wykonywane z prywatnych kont. Z pewnością doprowadzi to do wykrycia tysięcy przestępstw podatkowych. Rutynowe kontrole będą bardziej owocne, jeśli w ich ramach przesłuchiwane będą rutynowo małe dzieci. Dzieci wiedzą wiele o przestępczych czynach swoich rodziców, a przecież jeszcze nie umieją kłamać. Rutynowo należało by założyć jak najwięcej podsłuchów telefonicznych. Analiza zarejestrowanych rozmów zapewne doprowadzi do wykrycia setek tysięcy różnorakich przestępstw.

6. Praktyka
W praktyce Policja organizuje zakrojone na szeroką skalę akcje, podczas których, bezceremonialne, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, przeprowadzane są kontrole trzeźwości ogromnej liczby kierowców. Zdecydowana większość kierujących pojazdami poddawana jest kontroli, pomimo tego, że nie wykazują oni jakichkolwiek symptomów wskazujących na spożycie alkoholu. Ludzie ci traktowani są jak pospolici przestępcy.
Z przeprowadzanych kontroli zazwyczaj nie sporządza się protokołu. Funkcjonariusze nie pouczają kierowców o przysługującym im prawie do żądania sporządzenia takiego protokołu.
Kierowcy, którzy stawiają jakikolwiek opór, bądź choćby domagają się od funkcjonariuszy wskazania podstawy prawnej dokonywanych czynności, są zastraszani i szykanowani.
Przeprowadzane kontrole – niejednokrotnie – stwarzają spore zagrożenie w ruchu drogowym. Często zdarza się, że na pasie ruchu zatrzymywanych jest po kilka samochodów na raz.

7. Przykład: rutynowa kontrola dokonana w ramach akcji przeprowadzanej przez KM Policji w Gdańsku w dniu 31 lipca 2010 r.
W dniu 31 lipca 2010 r. ok. godz. 21.00 na ulicy Hallera w Gdańsku przeprowadzana była akcja rutynowych kontroli trzeźwości kierowców. Na pasie ruchu zatrzymywanych było po kilka samochodów na raz. Wszyscy zatrzymani kierowcy, w sposób „taśmowy” poddawani byli badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Do kontroli został zatrzymany m. in. kierowca samochodu m-ki Daewoo Matiz.
Funkcjonariusz (którym jak się później okazało był mł. aspirant Maciej Kopiński) zatrzymał jego pojazd i zażądał przygotowanie dokumentów, a następnie odszedł od pojazdu aby wraz z innym funkcjonariuszem zatrzymać kolejne trzy samochody. Po powrocie funkcjonariusz podał kierowcy ustnik urządzenia i wydał polecenie, aby dmuchać. Kierujący zapytał na jakiej podstawie podejrzewany jest o to, że znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu i dlaczego musi poddać się badaniu? Policjant nie potrafił podać żadnej podstawy prawnej. Odpowiedział kierowcy, że ten musi poddać się badaniu, bo on mu tak każe. Kierowca zwrócił uwagę, że ustnik nie został rozpakowany w jego obecności i nie jest pewien, czy jest to ustnik nieużywany. Zdenerwowany funkcjonariusz nakazał kierowcy zjechać na pobocze i odszedł do radiowozu. Po dłuższej chwili oczekiwania przyszedł i oświadczył, że zatrzymuje dowód rejestracyjny Matiza z powodu braku kompletnego oświetlenia tablicy rejestracyjnej… Kierowca Matiza otrzymał od funkcjonariusza nowy ustnik i został poddany badaniu. Wynik badania: 0,00.
Kierowca Matiza złożył skargę na postępowanie funkcjonariusza. Na skargę odpowiedział Zbigniew Pakuła – Komendant Miejski Policji w Gdańsku. W części odnoszącej się do badania trzeźwości, stwierdził on, iż: „Badanie stanu trzeźwości zostało przeprowadzone na podstawie przepisów art. 129 ust 2 pkt 3 Prawa o o Ruchu Drogowym z tą różnicą, iż policjant realizował polecenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku dotyczące poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach województwa pomorskiego, z których wynika, iż należy poddawać badaniu na zawartość alkoholu każdego kontrolowanego kierującego” (T-I-582/10, AC-S-132/10).
.

Wnioski
1. Warunkiem poddania kierującego pojazdem badaniu na zawartość alkoholu w organizmie jest uzasadnione podejrzenie, że prowadzi on pojazd w stanie nietrzeźwym lub w stanie po spożyciu alkoholu. Podejrzenie to musi być uzasadnione, tzn. że istnieją pewne obiektywne dane, spostrzeżenia, obserwacje, które są przekonujące dla przeciętnego obserwatora.
2. Przed podjęciem badania kierowca powinien być pouczony, iż na jego żądanie zostanie sporządzony protokół z tej czynności.
3. Przyczyna uzasadniająca poddanie kierującego takiemu badaniu, winna być wpisana do protokołu badania, zanim zostanie ono przeprowadzone.
4. De lege ferenda funkcjonariusze, którzy zbyt często bezzasadnie poddają badaniu kierujących, u których nie stwierdza się obecności alkoholu w organizmie, powinni być kierowani na badania psychologiczne, w celu stwierdzenia ich przydatności do pracy w Policji.
22 Listopada 2016, godzina 20:16
Oceniono 246 razy 54
~Nie przeszkadza mi kontrola
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
22 Listopada 2016, godzina 12:44
Oceniono 248 razy -56
~do "brawo policja"
Idąc Twoim tokiem rozumowania, skoro jesteś "czysty" to nie będziesz miał problemu, gdy służby zechcą przeprowadzić kontrolę osobistą, przetrzepać Twój bagaż, przeszukać mieszkanie i drobiazgowo sprawdzić komputer? Nie zapomnijmy jeszcze o policji skarbowej, jesteś czysty, to nic się nie stanie, jeśli przejrzą Twoje konto bankowe i sprawdzą zaskórniaki pod łóżkiem, a na koniec zaproszą na przesłuchanie celem wyjaśnienia skąd masz to czy tamto "dobro luksusowe".

Przecież jesteś czysty, masz na to czas, nie będzie stresowało czy choćby denerwowało Cię to, że władza Cię kontroluje.

Co z tego, że byłoby to nawet całkowicie bezprawne, jesteś czysty, a oni tylko szukają potencjalnych przestępców. :-)
22 Listopada 2016, godzina 12:12
Oceniono 252 razy 40
~a co !!!
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
22 Listopada 2016, godzina 11:59
Oceniono 239 razy -39
~Brawo POLICJA
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
22 Listopada 2016, godzina 11:57
Oceniono 251 razy -55
~Sądy już wydały wyroki, że powodem zatrzymania
nie może być tzw. rutynowa kontrola. Tylko policja tak interpretuje przepisy łamiąc je. Do kontroli mozna zatrzymać pojazd o ile istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia wykroczenia. Idąc POLICYJNYM tokiem myślenia wszyscy jesteśmy podejrzani pomimo braku widocznych oznak popełnienia wykroczenia.
22 Listopada 2016, godzina 11:30
Oceniono 258 razy 54

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 465.00 478.00 DKKDKK 62.60 64.30
EUREUR 467.00 480.00 RUBRUB 5.30 7.30
CHFCHF 487.00 502.00 NOKNOK 46.90 48.70
GBPGBP 551.00 566.00 SEKSEK 43.60 45.30
Aktualizacja: 2022-08-19 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 469.50 474.50 DKKDKK 63.00 64.00
EUREUR 471.50 476.50 RUBRUB 5.40 7.20
CHFCHF 491.00 497.00 NOKNOK 47.40 48.40
GBPGBP 555.00 561.00 SEKSEK 44.00 45.00
Aktualizacja: 2022-08-19 18:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Gdzie wybierasz się na wakacje?
Ceny paliw2022-08-19

E95 E98 ON LPG
BP 6.54 zł 7.3 zł 7.09 zł 2.95 zł
Circle K 6.49 zł - 7.04 zł 2.9 zł
Lotos Optima 6.51 zł - 7.06 zł 2.92 zł
MZK 6.54 zł 7.99 zł 7.02 zł 2.93 zł
Orlen 6.54 zł 7.39 zł 7.15 zł 2.97 zł
PKS 6.56 zł - 7.07 zł 2.93 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij