Środa, 01 Lutego 2023 | Imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Anna Zajkowska, fot.mz

‘Polska nie ma skutecznego systemu ochrony ludności’

Tymi słowami rozpoczyna się opublikowany w poniedziałek (21.01) raport NIK. Przeprowadzone przez instytut szczegółowe kontrole, w kontekście nawałnicy z sierpnia 2017, wykazały szereg nieprawidłowości. Dotyczą one m.in. przepływu informacji na poziomie samorządowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym. Poniżej publikujemy fragmenty raportu dotyczące powiatu chojnickiego. Dokument komentuje także starosta Marek Szczepański.


W związku z nawałnicą, która przeszła 11-12 sierpnia 2017 r. Najwyższa Izba Kontroli szczegółowo sprawdziła i oceniła działania organów zarządzania kryzysowego w województwach: pomorskim i wielkopolskim. Przyjrzała się działaniom wojewodów, starostów, w tym Stanisława Skai oraz burmistrzów z terenów ponawałnicowych.

Reklama | Czytaj dalej »

„Kontrola wykazała bardzo zróżnicowany, w zależności od kontrolowanego szczebla, stan przygotowania struktur administracji rządowej i samorządowej do realizacji zadań dotyczących ochrony ludności, zarówno w ramach zarządzania kryzysowego, jak i obrony cywilnej." - czytamy w raporcie NIK. Nieprawidłowości stwierdzono na każdym skontrolowanym poziomie. Zastrzeżenia NIK na szczeblu centralnym dotyczyły m.in. niekompletnego raportowania sytuacyjnego oraz niepełnych analiz i prognoz rozwoju sytuacji, braku bezpośredniej komunikacji pomiędzy wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego. Poważne zastrzeżenia izba kontroli ma także względem organizacji oraz realizacji zadań na dwóch kluczowych szczeblach zarządzania kryzysowego, tj. powiatu i gminy, w tym kwalifikacji merytorycznych pracowników.

W raporcie wielokrotnie podkreśla się konieczność tworzenia działających całodobowo centrów zarządzania kryzysowego co, jak wykazały kontrole, traktowane było bardzo wybiórczo. „Przykładowo, Starosta Chojnicki utworzył PCZK (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - przyp. red.) dopiero 29 września 2017 r., pomimo że taki obowiązek istniał od 2007 r.”.

"NIK najgorzej oceniła stan przygotowań struktur administracyjnych w gminach. Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powierzano w większości jednostek jednej osobie, nierzadko w ramach tylko części etatu, jako dodatek do innych zadań (np. prowadzenia księgowości budżetowej lub ochrony informacji niejawnych). [...] Dodatkowo nie zapewniono całodobowego alarmowania członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, tam gdzie zespół taki został powołany i w praktyce funkcjonował [...]. Zaniedbania tego rodzaju negatywnie wpływają na koordynację i sprawność podejmowanych działań, co potwierdziła analiza działań prowadzonych na terenie gmin Czersk i Chojnice po przejściu nawałnicy w dniach 11/12 sierpnia 2017 r. Pracownicy urzędów powiatowych i gminnych, którym powierzono zadania z zakresu ochrony ludności, byli słabo przygotowani merytorycznie" - zauważają twórcy raportu.

Jak to było w powiecie chojnickim?

"11 sierpnia 2017 r. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW) przesłał do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego komunikaty i ostrzeżenia o zagrożeniu (burze z gradem, silne opady deszczu - z godz. 13:53) stopnia 2. (w 3. stopniowej skali) i porywach wiatru do 100 km/h. Informacje te wskazywały na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń, których skutki mogą być katastrofalne. Wyniki kontroli wykazały, że dyżurni WCZK przekazywali komunikaty IMGW m.in. do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego."

Ostrzeżenie 2. stopnia na skrzynkę mailową  chojnickiego starostwa wpłynęło o godz. 14:24, 10 minut później na ten sam adres wpłynął Blue Alert. "Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach odebrał te ostrzeżenia dopiero o godz. 16:00. Wynikająca z przesłanych ostrzeżeń informacja o zagrożeniu nie została przekazana m.in. żadnej z osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem kryzysowym (w tym Staroście) oraz urzędom gmin. Zaistniałą sytuację Dyrektor tłumaczył tym, że nie było sensu zawiadamiać gmin, bo i tak było po godzinach pracy i pewnie nikt by ich nie odebrał."

W konsekwencji na początku tego roku Prokuratura Rejonowa w Słupsku postawiła Andrzejowi N., byłemu już dyrektorowi bezpieczeństwa, zarzut popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych. Do tego, że Andrzej N. piastował swoje stanowisko jeszcze przez osiem miesięcy po nawałnicy odniósł się obecny starosta powiatu chojnickiego, Marek Szczepański. - Są to zarzuty indywidualne, a moim zdaniem pan dyrektor dopuścił się zaniedbania, czy też niedopełnienia obowiązków, w sposób tak rażący, że ja w tamtej sytuacji od razu zakończyłbym współpracę w trybie dyscyplinarnym. To tylko moja subiektywna ocena, ale nie widzę podstaw, by tych zarzutów bronić. Oczywiście nie wiemy jeszcze jaka będzie decyzja sądu, bo może się okazać, że pan dyrektor zostanie uniewinniony – komentuje.

W kwestii braku przekazywania informacji grzech zaniechania popełniło jednak więcej osób. "Ważny komunikat IMGW dotyczący woj. pomorskiego z 11 sierpnia 2017 r. z godz. 23:09, ostrzegający o porywach wiatru w Chojnicach przekraczających 110 km/h (huragan) nie został dostarczony do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, lecz do sekretariatu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego UW, w którym o tej godzinie nikt już nie pracował. Jednocześnie, pomimo skali i intensywności prognozowanego wcześniej (jeszcze przed komunikatem z godz. 23:09) i faktycznie zaistniałego zagrożenia, Wojewoda Pomorski nie podjął decyzji o wzmocnieniu obsady dyżurnych WCZK, pomimo że przyjęte procedury przewidywały możliwość takiego działania" - mówi raport.

"W ocenie NIK, nieskuteczne okazały się rozwiązania systemowe w zakresie informowania o sytuacjach kryzysowych kluczowych pracowników Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (w tym Wojewody), gdyż ograniczały się jedynie do wysyłania wiadomości tekstowych SMS. System ten uniemożliwiał weryfikację przez dyżurnego WCZK faktu dostarczenia wiadomości i odczytania jej przez adresata. Zastrzeżenia NIK znalazły potwierdzenie w przypadku raportów WCZK przekazanych Wojewodzie w dniach 11-12 sierpnia 2017 r., w szczególności tym z godz. 00:25 informującym o faktycznych skutkach nawałnicy i ofiarach śmiertelnych. Wojewoda Pomorski, pomimo otrzymania wiadomości tekstowych SMS, nie podjął żadnych działań. Informacje takie zostały przekazane także Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który również nie zareagował po ich otrzymaniu."

"Wojewoda Pomorski o skutkach nawałnicy dowiedział się w trakcie rozmowy telefonicznej z Komendantem Głównym PSP o godzinie 5:00 w dniu 12 sierpnia 2017 r. Również i po tej godzinie nie zostały podjęte przedsięwzięcia określone w WPZK, ponieważ, jak zeznał Wojewoda, jedynie monitorował sytuację będąc w kontakcie ze służbami. Nie potrafił jednak w trakcie przesłuchania wskazać, na czym konkretnie ten monitoring polegał."

"Wyniki kontroli wykazały także, że dwa istotne raporty WCZK z 11 sierpnia 2017 r. (z godz. 14:35 oraz 22:57) zawierające informacje o prognozowanym przebiegu zjawisk meteorologicznych (burze z gradem, burze) nie zostały w ogóle przekazane Wojewodzie Pomorskiemu, ponieważ - jak zeznał przesłuchany w charakterze świadka Zastępca Dyrektora WBiZK - „Wojewoda jest w innej grupie powiadamiania (…)”."

"Skutkiem nieprawidłowości w zakresie powiadamiania na terenie woj. pomorskiego było to, że informacja o nadchodzącym zagrożeniu nie dotarła skutecznie i na czas do organów zarządzania kryzysowego, tj. Wojewody Pomorskiego, Starosty Chojnickiego, Wójta Gminy Chojnice i Burmistrza Czerska. Ze względu na brak powiadomienia o nadchodzącym zagrożeniu, gminne struktury zarządzania kryzysowego nie podjęły działań w celu ostrzeżenia ludności przed nadchodzącą nawałnicą."

"NIK zwraca uwagę, iż w okresie objętym kontrolą (od 1 stycznia 2015 r. do 28 września 2017 r.) Starosta Chojnicki w ogóle nie utworzył Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W konsekwencji, zarówno w trakcie nawałnicy, jak i po jej przejściu, poważnie utrudniło to przepływ informacji i koordynację działań na terenie powiatu. Należy ponadto zauważyć, że Starostwo Powiatowe w Chojnicach dysponowało zapleczem sprzętowo-technicznym niezbędnym do realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, jednakże w trakcie nawałnicy nie zostało ono w ogóle wykorzystane."

"Również Wójtowie gmin Chojnice i Gniezno oraz Burmistrz Czerska nie zapewnili w siedzibach urzędów gmin całodobowych dyżurów, które umożliwiałyby bieżący przepływ informacji. Pomimo że obowiązek zapewnienia takich dyżurów w sytuacji kryzysowej wynika wprost z ustawy o zarządzaniu kryzysowym (art. 20 ust. 1 pkt 1), prezentowali stanowisko, że dyżury „pod telefonami” pracownika znajdującego się poza urzędem gminy jest tożsamy z dyżurem w siedzibie gminy."

"NIK zauważa, że niezapewnienie całodobowego dyżuru uniemożliwiło w praktyce bieżący przepływ informacji, w tym przesyłanie pocztą elektroniczną oraz faksem sporządzanych meldunków do PCZK, a także bieżące dokumentowanie prowadzonych czynności w książce wydarzeń dyżurnego."

"Istotnym elementem skutecznego systemu zarządzania kryzysowego jest również przygotowanie rzetelnych planów zarządzania kryzysowego. Kontrolerzy NIK mieli poważne zastrzeżenia do wszystkich etapów cyklu planowania, czyli analizowania, opracowania planu, a także jego wdrażania, testowania i uruchamiania. Zmarginalizowana została rola istotnego dokumentu niezbędnego do opracowania planów zarządzania kryzysowego, tj. wytycznych i zaleceń, dzięki którym organ wyższego szczebla ma możliwość wpływu na zawartość planów sporządzanych na niższych szczeblach".

"W efekcie żaden z 20 skontrolowanych planów zarządzania kryzysowego nie był rzetelnie przygotowany i kompletny. Zasadnicze nieprawidłowości dotyczyły niezgodności planów z wymaganiami określonymi w ustawie o zarządzaniu kryzysowym, a także zaleceniami organów, które te plany zatwierdzały. Przez ponad 2 lata nie dokonano aktualizacji Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego oraz planu zarządzania kryzysowego działu administracji rządowej."


Komentarz starosty
Cytowany raport, którego pełną wersje można przeczytać TUTAJ, skomentował Marek Szczepański. - Widać, że na każdym praktycznie szczeblu zarządzania kryzysowego są luki, niedociągnięcia i niespójne prawo, co nie nastraja optymistycznie. Po prawie  dwóch latach od przejścia nawałnicy nadal nie mamy spójnego systemu zarządzania kryzysowego, nadal nie ma jednolitego systemu łączności poszczególnych jednostek – ocenia.

Informuje także, że niedawno wpłynęły do starostwa wytyczne od wojewody pomorskiego, na podstawie których ma zostać sporządzony plan działania powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Wytyczne wskazują na pewne działania modułowe, które powiat musi opracować do 31 marca br. - Myślę, że to znowu będą dokumenty, za którymi, nic nie pójdzie. Zresztą NIK zauważył, że niejednokrotnie dokumenty były, natomiast działania realnie podejmowane nie były adekwatne do sytuacji, bądź pozostawały one tylko w sferze dokumentu. Jeśli ustawowo, nie podejdzie się do tematu całościowo to nic się nie zmieni – ubolewa. - Moja opinia jest taka, że to strona rządowa powinna zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, chociażby poprzez stworzenie jednolitego modelu powiatowych centrów zarządzania kryzysowego – dodaje.

Zdaniem starosty obowiązkiem państwa jest m.in. znalezienie środków na finansowanie Samorządowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, bo wiąże się ono kosztami. Zakładając, że owe centrum faktycznie miałoby działać całodobowo przyznawana samorządom na ten cel dotacja przeznaczona zostałaby na opłacenie wykwalifikowanych i certyfikowanych pod kątem zagrożeń pracowników, a nie, jak mówi Szczepański „osoby przypadkowe, np. na cząstce etatu, którym dodatkowo powierza się to zadanie”. Ważne są także konkretne, sprecyzowane, jednolite wytyczne, na podstawie których każde centrum zagrożenia kryzysowego w kraju by działało. Marek Szczepański podkreśla, że w najdrobniejszym szczególe powinien zostać dopracowany system przekazywania informacji, także służb pomiędzy powiatami i województwami. - Wydarzenia z 2017 roku pokazały, że nawałnica przechodziła przed trzy województwa, a Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego wzajemnie siebie nie informowały o tym, że „u nas już było przechodzi do was”. To znowu pokazuje, że powinno to być usprawnione na szczeblu kraju – zauważa.

Raport NIK pokazuje, że podczas wydarzeń z 11 na 12 sierpnia 2017 roku przepływ informacji, o którym mówi Szczepański nie zadziałał nie tylko na poziomie wojewódzkim, ale również pomiędzy ministerstwami. - Potrzebne są modelowe rozwiązania i środki finansowe – podsumowuje.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

34 komentarzy

~Religia
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
28 Stycznia 2019, godzina 17:26
Oceniono 17 razy -15
~asd
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 21:07
Oceniono 20 razy -14
~ Pośle Mrówczyński
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 11:51
Oceniono 23 razy -15
~Filozofia
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 11:42
Oceniono 21 razy -15
~, Pośle Mrówczyński czemu
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 11:22
Oceniono 20 razy -14
~Fakty
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 11:04
Oceniono 21 razy -15
~~Fakty
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 10:27
Oceniono 23 razy -15
~Filozof
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 10:05
Oceniono 25 razy -15
~~Przyroda 1.3 Biblii
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 09:58
Oceniono 21 razy -15
~Historia 1.3 Biblii
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 09:53
Oceniono 21 razy -15
~Analiza
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 09:52
Oceniono 21 razy -15
~Opinia
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 09:51
Oceniono 25 razy -21
~Religia
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 09:50
Oceniono 25 razy -21
~Filozof
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 09:49
Oceniono 25 razy -21
~Filozof
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
26 Stycznia 2019, godzina 09:48
Oceniono 25 razy -21

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 433.00 443.00 DKKDKK 61.40 62.80
EUREUR 467.00 473.00 RUBRUB 5.40 6.10
CHFCHF 465.00 480.00 NOKNOK 42.00 43.70
GBPGBP 529.00 540.00 SEKSEK 40.40 42.10
Aktualizacja: 2023-02-01 10:48
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 433.46 437.64 DKKDKK 61.50 62.70
EUREUR 468.90 472.93 RUBRUB 5.40 6.10
CHFCHF 468.86 474.71 NOKNOK 42.64 43.52
GBPGBP 529.14 535.02 SEKSEK 40.90 41.72
Aktualizacja: 2023-02-01 10:48
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy czytałeś/aś uchwałę budżetową dotyczącą miasta Chojnice i posiadasz wiedzę na temat tego jakie inwestycje będą wykonywane w ciągu roku?Ceny paliw2023-01-31

E95 E98 ON LPG
BP 6.75 zł 7.5 zł 7.84 zł 3.32 zł
Circle K 6.65 zł - 7.74 zł 3.32 zł
Lotos Optima 6.7 zł - 7.79 zł 3.21 zł
MZK 6.69 zł 6.89 zł 7.75 zł 3.25 zł
Orlen 6.7 zł 7.32 zł 7.79 zł 3.21 zł
PKS 6.7 zł - 7.79 zł 3.32 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij