Wtorek, 17 Maja 2022 | Imieniny: Brunony, Sławomira, Wery ch24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
Starostwo Powiatowe, Monika Garstecka

Czekamy na piosenkę o naszym powiecie

Na lokalnym rynku nie brakuje osób, które angażują się muzycznie i tworzą muzykę. Liczymy na to, że wystartują w organizowanym przez nas konkursie na najlepszy utwór promujący powiat chojnicki i będziemy mieli profesjonalne wykonanie – zachęca starosta Marek Szczepański. A jest o co powalczyć, bo na zwycięzcę czeka nagroda w postaci 10 tys. zł.


Czasu jest sporo, bo konkurs potrwa do 15 października.

Utwór musi spełniać warunki zawarte w regulaminie między innymi  nie mógł być nigdzie wcześniej publikowany.

Reklama | Czytaj dalej »

Partnerem konkursu jest Radio Weekend.

Karta zgłoszenia

Zapraszamy serdecznie.

 

do Zarządzenia  Nr 57 /2021

Starosty Chojnickiego z dnia 15 lipca 2021 r.

Regulamin

Konkursu na piosenkę promującą Powiat Chojnicki #250

 

I Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Powiat Chojnicki. Adres do korespondencji Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice, adres email: m.garstecka@powiat.chojnice.pl
 2. Patronat nad konkursem objęło Radio Weekend.

 

II Cel konkursu

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego utworu słowno-muzycznego – Piosenki, spełniającej kryteria: najlepszy tekst, najlepsza muzyka oraz najlepsze wykonanie promujące powiat chojnicki.
 2. Piosenka będzie wykorzystany do celów promocyjnych i rozpowszechniana na stronach internetowych, portalach społecznościowych i materiałach promujących powiat chojnicki.
 3. Piosenka ma zwiększyć świadomość marki powiatu chojnickiego w regionie, kraju i za granicą.

 

III Forma Konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Konkurs przebiega jednoetapowo.
 3. Termin nadsyłania prac do 15.10.2021 r.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8.11.2021 r.

 

IV Opis przedmiotu Konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest nagranie piosenki promującej powiat chojnicki, rozwijanie twórczości literackiej i upowszechnianie kultury muzycznej.
 2. Elementy obligatoryjne piosenki:

a)     tekst został stworzony w języku polskim

b)     jest wykonywana w języku polskim,

c)     czas trwania utrwalenia wykonania Piosenki wynosi do 4 minut,

d)     jest wynikiem oryginalnej twórczości Uczestnika lub w przypadku Piosenki współautorskiej Uczestników

e)     do chwili dokonania zgłoszenia nie została rozpowszechniona

f)      nie może zawierać jakichkolwiek treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub naruszających dobre obyczaje

g)     nie może zaruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

 

V Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być:

a)     pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator dopuszcza udział osób niepełnoletnich jeżeli posiadają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

b)     podmioty występujące wspólnie: konsorcja uczestników (zespół autorów, zespoły autorskie). Przepisy dotyczące Uczestników stosuje się odpowiednio do uczestników biorących wspólnie jak też zespołowo udział w konkursie,

c)     w konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora oraz członkowie Jury i ich najbliższe rodziny.

d)     z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie przewiduje się nagród za samo uczestnictwo w Konkursie.

 1. Uczestnik bez potrzeby złożenia dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawem decydowania o wykonywaniu autorskich praw zależnych do  piosenki w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), zwanego dalej „utworem”,  na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5, na czas nieokreślony, bez ograniczeń co do liczby egzemplarzy Utworu oraz miejsca korzystania z Utworu.
 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)     utrwalanie dowolną techniką znaną w dniu ogłoszenia konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach,

b)     zwielokrotnianie dowolną techniką znaną w dniu ogłoszenia konkursu na wszelkiego rodzaju nośnikach,

c)     wprowadzanie do obrotu oryginału i wytworzonych egzemplarzy,

d)     wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystywanie w sieci Internet,

e)     publicznie wykonywanie,

f)      publiczne prezentowanie,

g)     wypożyczanie i wynajmowanie oryginału i wytworzonych egzemplarzy,

h)     wykorzystywanie do reklamy i promocji działań prowadzonych przez Organizatora,

i)       udostępnianie do wykorzystania instytucjom oraz osobom trzecim w ramach potrzeb Organizatora,

j)       wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w Utworze dokonywane przez Organizatora.

 1. Każda praca musi zostać złożona wraz z Kartą Zgłoszeniową – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu na którym znajduje się pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich.
 2. Organizator nie zwraca nadesłanych prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również z niego wyłączonych.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu oraz
  w przypadku wygranej na umieszczenie imienia i nazwiska na liście laureatów Konkursu
  w Internecie i innych materiałach promocyjnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania wybranej piosenki.

 

VI Termin i miejsce składania zgłoszeń prac konkursowych

 1. Prace wraz z kompletem załączników należy dostarczyć do 15.10.2021 r. do godz. 15.00

a)     na adres m.garstecka@powiat.chojnice.pl. Do zgłoszenia Piosenki Uczestnik dołącza plik zawierający utrwalenie wykonania piosenki w jakości emisyjnej (formaty:MP3 RAW MPEG1L3 stereo 4800Hz 16 bit CBR 192kbps lub MP3 RAW MPEG1L3 stereo 48000Hz 16bit CBR 128kbps lub MP3 RAW MPEG1L3 stereo 48000Hz 16 bit CBR 256bps, MP4) wraz z opisem czyli tytułem piosenki i imieniem i nazwiskiem wykonawcy.

 1. Prace, które zostaną nadesłane po wyznaczonym terminie nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do uczestnika, którego zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych o uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym przez Organizatora, nie późniejszym jednak niż termin zakończenia składania zgłoszeń.
 2. Do udzielania wszelkich informacji odnośnie Konkursu ze strony Organizatora upoważniona jest Monika Garstecka, tel. 523966588, m.garstecka@powiat.chojnice.pl

 

VII Jury

 1. Nadesłane prace zostaną ocenione rzez Jury powołane przez Organizatora konkursu.
 2. Jury oceniać będzie zgłoszone Piosenki według następujących kryteriów:

a)     oryginalność i innowacyjność

b)     poziom wykonania, dobór repertuaru, interpretacja tekstu, brzmienie, aranżacja

c)     ogólne wrażenie artystyczne

d)     wartość artystyczna

 1. Jury sporządza protokół z przebiegu Konkursu.
 2. Jury ma prawo nie rozstrzygnąć konkursu jeżeli stwierdzi, że żadna ze złożonych prac nie odpowiada założeniem i celom konkursu. W razie nierozstrzygnięcia konkursu uczestnikom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do organizatora.
 3. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.

 

VIII Rodzaje nagród

 1. Jury planuje przyznać jedną nagrodę główną w wysokości 10 000 zł oraz nagrody rzeczowe za drugie i trzecie miejsce.

 

IX Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem dobrowolnej zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (klauzula informacyjna - załącznik nr 2 do Regulaminu). Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika jest Starosta Chojnicki przy Starostwie Powiatowym w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Pana Mateusza Zarychta, z którym w sprawach ochrony danych można kontaktować się pod adresem e-mail: mateusz@epomerania.pl

3. Dane osobowe uczestnika zawarte w karcie zgłoszenia przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu przez jego organizatorów.

4. Dane osobowe uczestnika po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w w/w konkursie.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

1 komentarz

~Piosenka
Chojnice już mają swoją piosenke
17 Października 2021, godzina 20:58
Oceniono 11 razy -9

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Ch24.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 436.00 449.00 DKKDKK 61.40 63.20
EUREUR 459.00 472.00 RUBRUB 4.50 6.40
CHFCHF 438.00 453.00 NOKNOK 44.70 46.50
GBPGBP 543.00 558.00 SEKSEK 43.50 45.30
Aktualizacja: 2022-05-17 18:53
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 439.84 446.00 DKKDKK 61.90 62.80
EUREUR 463.59 468.00 RUBRUB 4.60 6.30
CHFCHF 441.68 448.00 NOKNOK 45.20 46.10
GBPGBP 547.76 553.00 SEKSEK 44.00 44.90
Aktualizacja: 2022-05-17 18:53
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Ch24 archiwum »

Czy podwyżka cen biletów za jednorazowe przejazdy wpłynie na Twoją częstotliwość korzystania z usług MZK?
Ceny paliw2022-05-16

E95 E98 ON LPG
BP 7.19 zł 7.37 zł 7.19 zł 3.46 zł
Circle K 7.13 zł - 7.13 zł 3.43 zł
Lotos Optima 7.11 zł - 7.13 zł 3.45 zł
MZK 6.85 zł 7.14 zł 7.17 zł 3.39 zł
Orlen 7.11 zł 7.46 zł 7.13 zł 3.46 zł
PKS 7.11 zł - 7.09 zł 3.45 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij