Poniedziałek, 22 Lipca 2024 | Imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca chojnice24 na komórkę

Regulamin portalu Chojnice24.pl

DEFINICJE

 • Wydawca, Zarządca, Właściciel – firma Chojnice24 s.c. z siedzibą w Chojnicach przy ul. Bytowskiej 126.
 • Administrator, Moderator - podmioty działające w imieniu Właściciela, dbające o poprawne funkcjonowanie Portalu pod względem technicznym i merytorycznym
 • Forum dyskusyjne, komentarze – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi opublikowania swojej opinii na dany temat na wybranych stronach Portalu.
 • Operator płatności – Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
 • Operator usług SMS - Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska 2, 30-529 Kraków.
 • Portal, Serwis – internetowa platforma pod adresem http://chojnice24.pl/, w ramach której Wydawca świadczy Usługi.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Wydawcę w ramach Portalu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do publikacji, dostarczaniu informacji, Twój Profil, Forum dyskusyjne, Ogłoszenia, Katalog firm i inne.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu.


§ 1
WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin dotyczy potalu Chojnice24.pl.
 2. Niniejszy regulamin, wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część Regulaminu określa warunki korzystania i funkcjonowania Portalu z uwzględnieniem praw i obowiązków użytkowników oraz praw i obowiązków Właściciela Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.


§ 2
DOSTĘP DO SERWISU I REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet.
 2. Użytkownicy niedokonujący rejestracji w Serwisie, posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem. Powyższe uprawnienie nie podlega opłacie i pozostaje nieograniczone w czasie. Chyba, że przepisy szczególne regulaminu stanowią inaczej.
 3. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszystkie serwisy i usługi Portalu wymagające logowania, są dostępne po uprzedniej rejestracji w Portalu.
 5. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po podaniu loginu, adresu e-mail i hasła oraz po weryfikacji przez aktywację linku przesłanego na podany w rejestracji adres e-mail.
 6. W przypadku braku aktywacji konta w ciągu 7 dni od rejestracji - konto zostaje automatycznie usunięte.
 7. W przypadku braku logowania na konto przez okres dłuższy niż rok - konto może zostać usunięte.
 8. Każdy zarejestrowany użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Portalu. Rejestracja w portalu jest równoznaczna z zobowiązaniem do przestrzegania Regulaminu.
 9. Użytkownik dodając dane w profilu, zapewnia, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
 10. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji i usunięcia swoich danych.
 11. Zarządca zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji Użytkownika bez podania przyczyny i konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
 12. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto za pośrednictwem administratora serwisu, przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres: kontakt@chojnice24.pl.
 13. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta Użytkownika osobom trzecim.
 14. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności:
  • do 24 maja 2018r. - Ustawą o "Ochronie Danych Osobowych" z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) "O świadczeniu usług drogą elektroniczną".
  • od 25 maja 2018r. - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.
 15. Szczegółowe informacje nt. Administratora Danych Osobowych, zakresu, celów i warunków przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.
 16. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Portal wszelkich tekstów, zdjęć i innych informacji i materiałów umieszczanych przez Użytkownika w zasobach Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu.
 17. Użytkownicy muszą być osobami pełnoletnimi lub – w przypadku osób niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia – działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 18. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
  • dane podane w formularzu rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym,
  • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
  • wszelkie dane mogące mieć status danych osobowych, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil Użytkowników przekazuje do Portalu w sposób dobrowolny i świadomy, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych: adresu e-mail, hasła dostępu do konta.
 19. Użytkownik samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za login i hasło do Konta Użytkownika. Sposób przechowywania i zabezpieczenie przed niepowołanym logowaniem na Konto należy do obowiązków Użytkownika.
 20. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
 21. Avatary:
  • nie mogą być obraźliwe
  • nie powinny być animowane
  • nie mogą być łudząco podobne do już używanych na Forum, przy czym to Administrator rozstrzyga, który z obrazów znalazł się na Forum jako pierwszy.
  • wielkość i format Avatara jest ograniczona przez Administratora.


§ 3
ZASADY OGÓLNE

 1. Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją do całkowitej blokady konta włącznie.
 2. Niedozwolone jest:
  • promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w Portalu
  • wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów, za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.
  • publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.
  • zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
  • używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
  • umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  • umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolny do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
  • treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (Art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 194-196 Kodeksu Karnego),
  • treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,
  • treści zawierających wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),
  • treści propagujących alkohol (Art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.) oraz środki odurzające, narkotyki (Art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.).
 4. Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać wpisy Użytkowników w przypadku:
  • gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe,
  • gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar portalu,
  • gdy wiadomość obniża ogólny poziom portalu,
  • gdy wpis jest sprzeczny z polityką redakcyjna portalu
  • została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego),
  • została napisana w nieodpowiednim dziale,
  • została napisana przy braku związku z tematem,
  • jest niezgodna z regulaminem Portalu.
 5. Portal nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.
 6. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Portalu, jest zabronione.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Portalu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.
 8. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i  nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, oraz materiałów graficznych i fotograficznych przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
 9. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Portalu na adres e-mail: kontakt@chojnice24.pl


§ 4
FORUM

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może wypowiadać się na forum będącym integralną częścią portalu
 2. Korzystanie z forum dyskusyjnego odbywa się na zasadach ogólnych opisanych w niniejszym regulaminie.


§ 5
OGŁOSZENIA i KATALOG FIRM

 1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może publikować ogłoszenia oraz wpisy w katalogu firm.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z działów: ogłoszenia i katalog firm okreslone są w Regulaminie Ogłoszeń.§ 6
ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAM

 

 1. Zamieszczanie reklam w Portalu jest odpłatne.
 2. Cena reklamy ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia na podstawie obowiązującego cennika.
 3. Możliwe jest udzielanie rabatów i upustów ustalanych indywidualnie dla każdego reklamodawcy.
 4. Zabrania się zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 5. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Właściciela Portalu są natychmiastowo usuwane.


§ 7
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu;
  • problemy w funkcjonowaniu portalu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administratorzy ani Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec;
  • niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z portalu przez Użytkowników;
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Portalu;
  • przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Portalu;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Portalu.
 2. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów w tym zmiany tytułów i leadów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
 4. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
 5. Portal dokłada wszelkich starań, aby treści w portalu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem.
 6. Regulamin Portalu obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela Portalu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.§ 8
POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel Portalu
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Właściciel Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 391.00 401.00 DKKDKK 50.90 53.90
EUREUR 425.00 432.00 RUBRUB 4.37 4.58
CHFCHF 439.00 446.00 NOKNOK 30.10 33.00
GBPGBP 504.00 512.00 SEKSEK 33.00 36.60
Aktualizacja: 2024-07-22 09:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 392.92 397.96 DKKDKK 51.00 53.80
EUREUR 426.98 431.04 RUBRUB 4.37 4.58
CHFCHF 440.00 445.00 NOKNOK 30.20 32.90
GBPGBP 505.97 511.26 SEKSEK 33.10 36.50
Aktualizacja: 2024-07-22 09:46
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Dokąd wybierasz się na wakacje?Ceny paliw2024-07-19

E95 E98 ON LPG
BP 6.61 zł 7.31 zł 6.71 zł 2.79 zł
Circle K 6.56 zł - 6.66 zł 2.76 zł
Mol Chojnice 6.59 zł - 6.69 zł 2.79 zł
MZK 6.5 zł 6.99 zł 6.6 zł 2.63 zł
Orlen 6.61 zł 7.34 zł 6.71 zł 2.79 zł
PKS 6.52 zł - 6.62 zł 2.65 zł