Sobota, 30 Września 2023 | Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery chojnice24 na komórkę
Strona głównaChojnice
Rozmiar tekstu: A A
tekst je, fot. mz

Sawicki prześwietla kapitułę stypendialną.Sprostowanie

Radosław Sawicki na styczniowej konferencji prasowej PChS.

Radosław Sawicki na styczniowej konferencji prasowej PChS.

Przed tygodniem (18.01) podczas pierwszej konferencji prasowej Projektu Chojnicka Samorządność Radosław Sawicki poinformował o efektach swego „śledztwa” dotyczącego działalności kapituły stypendialnej i funkcjonowania systemu sportowych stypendiów.

Tydzień wcześniej złożył wniosek o umożliwienie dostępu do dokumentacji z prac kapituły. Prosił o zgodę na jej udostępnienie do przeglądania w urzędzie i ich kopiowania w tym samym dniu, czyli 11 stycznia. Otrzymał ją po 7 dniach. Z wstępnej analizy uzyskanych tą drogą informacji przez Sawickiego wynika, jak przekazał dziennikarzom, kilka spostrzeżeń. – W zarządzeniach burmistrza jest mowa, że kluby mają kwoty stypendiów przelewać na imienne konta, a z reguły były to wypłaty gotówkowe. Uważam, że jest to działanie umożliwiające korupcję. Znalazłem też przypadek grupowego kwitowania odbioru pieniędzy przez jedną osobę z upoważnienia. Nie znalazłem tego upoważnienia w dokumentacji. Bije z niej niedbałość i brak transparentności – zauważył działacz PChS i Wspólnej Ziemi. Skomentował także nowelizację z 2010 roku uchwały Rady Miejskiej, w której cztery lata wcześniej zapisano zasady przydzielania stypendium dla sportowców. Wówczas zniesiono wymóg stałego zamieszkiwania w Chojnicach przez stypendystów. – Ta zmiana została wprowadzona po to, by transferować duże pieniądze głównie do Chojniczanki – jest zdania Sawicki.

R,Sawicki na konferencji PChS z 18.01.2013 o stypendiach dla sportowców.

Zebraną w referacie kultury i sportu dokumentację, na naszą prośbę, wypożyczył redakcji portalu. Przedstawiamy wyniki naszej analizy.

Reklama | Czytaj dalej »

Jak już pisaliśmy w „Za mało na stypendia w prowizorium”, na protokole kapituły stypendialnej z 19.12.2012 jest adnotacja burmistrza Arseniusza Finstera, że do wypłaty jest 312,5 tys. złotych. Brakujące środki w kwocie 23,5 tys. zł można będzie zrealizować po decyzji RM o przesunięciu środków. Nie ma daty sporządzenia tej uwagi. Wśród skserowanych dokumentów są dwa zarządzenia burmistrza o stypendiach. Pierwsze jest z 2.01.2013, gdzie na „liście płac” jest kwota zgodna z decyzją kapituły. Drugie jest z 3.01.2013 i uchyla zapis paragrafu nr 4 oraz załącznika nr 1. W nowej wersji skrócono okres wypłaty stypendiów dla zawodniczek Boxing Team z sześciu miesięcy na dwa. Jest to efekt pisma wiceburmistrza Edwarda Pietrzyka z 3.01.2013 skierowanego do burmistrza, w którym prosi o zmianę zarządzenia z 2.01.2013, gdyż jest w nim błąd.

W każdych zarządzeniach burmistrza, począwszy od stycznia 2011 roku, jest zapis, że kluby otrzymane dotacje stypendialne mają przelewać na imienne konta zawodników. Z dokumentów wynika, że MKS Chojniczanka po raz pierwszy dokonał tego 14.12.2012. Wcześniej były to wypłaty gotówkowe. W umowach Urzędu Miejskiego z klubami jest zapis, że zleceniobiorca ma obowiązek zabezpieczyć własne środki niezbędne do opłacenia świadczeń pochodnych od wypłacanego stypendium leżących po stronie pracodawcy. Czy może potrącać zaliczkę na podatek dochodowy z ratuszowej dotacji, czy raczej powinien mieć na ten cel własne środki finansowe, to zadanie dla specjalistów prawa podatkowego.

W pakiecie dokumentów są protokoły z dwóch posiedzeń kapituły, które odbywały się w 2012 roku w siedzibie referatu kultury i sportu. W grudniowym, na którym wydano na stypendia więcej, niż zapisano w prowizorium, według protokołu obecni byli Leszek Pepliński, Andrzej Mielke, Zbigniew Buława oraz Edward Gabryś. Natomiast na liście obecności są podpisy tylko 3 radnych. Na sierpniowym spotkaniu członków kapituły według protokołu i listy obecności były 4 osoby – sami radni (także Bartosz Bluma). Zgodnie z regulaminem pracy kapituły, liczącej ogółem 5 osób, wnioski podejmowane są zwykłą większością w obecności 2/3 jej składu. Trzy piąte, to jest mniej, niż dwie trzecie.

W tym samym regulaminie jest zapis, że kapituła przyznaje stypendia „w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Chojnice”. Najprawdopodobniej błąd z grudnia 2012, gdy wydała o 23,5 tys. zł więcej, niż mogła, zdarzył się członkom kapituły jeszcze co najmniej jeden raz. Burmistrz Arseniusz Finster 21 listopada 2012 podpisał zarządzenie nr 87, w którym zatwierdził decyzję kapituły o przyznaniu dla 10 zawodników Red Devils stypendiów tylko na miesiąc listopad. Każdy z nich dostał po 3 tys. zł brutto, razem 30 tys. złotych. Na konto klubu pieniądze miały trafić do 26 listopada. W tym samym dniu radni zatwierdzili na sesji nowelizację budżetu miasta na 2012 rok. Jedna z pozycji zmian w wydatkach opiewała na dodatkową kwotę na stypendia sportowe w wysokości 30 tys. zł. Przed 26.11.2012 nie było pokrycia na decyzję kapituły stypendialnej.

Zresztą napisał o tym Zbigniew Buława w dniu 27.09.2012 w piśmie do Ludowego Klubu Sportowego w Charzykowach (gmina wiejska Chojnice). Działacze tego klubu wnioskowali, by Piotr Guenther, mieszkaniec powiatu człuchowskiego, otrzymywał stypendium z budżetu miasta Chojnice w wysokości 1500 złotych przez 6 miesięcy. Uprawia on w LKS Charzykowy żeglarstwo lodowe. Na ratuszowym druku nie ma rubryki, w której należy podać, w jakim okresie roku miałoby być pobierane stypendium. W urzędzie sądzono, że dotyczy to roku bieżącego, więc kierownik referatu stwierdził, że „środki finansowe przeznaczone na stypendia sportowe w 2012 zostały wykorzystane i w chwili obecnej nie przewiduje się nowych środków finansowych.” Ale dla piłkarzy Red Devils wkrótce znalazły się. Przy okazji warto zastanowić się, czy zawodnikom LKS Charzykowy przysługują stypendia. Zgodnie z par. 1 uchwały RM z 2006 roku mogą je otrzymywać tylko zawodnicy chojnickich klubów.

Na poniedziałkowej (28.01) sesji Rady Miasta jedna z uchwał dotyczy planu pracy na 2013 rok Komisji Rewizyjnej. Może warto go zmodyfikować, by objąć kontrolą działalność kapituły stypendialnej i współpracującego z nią referatu sportu?

Aktualizacja z 26.01.2013

Uzupełniamy wątek dotyczący kwoty 30 tys. zł na stypendia w listopadzie 2012 dla zawodników Red Devils. Z dokumentów dostarczonych przez klub do UM wynika, że wypłata gotówkowa dla graczy nastąpiła w dniu 22.11.2012. Wydatkowano te pieniądze z dotacji Urzędu Miejskiego wg umowy nr 8/SS/12 z 22.11.2012, czyli cztery dni przed sesją, na której zatwierdzono przesunięcie środków na stypendia.

"Nie jest tak dobrze, jak ratusz maluje" - relacja z konferencji prasowej PChS w 01/2013.

"Radni spotkali się z zarządem Chojniczanki" - w 08/2012 radni z komisji sportu debatowali na temat współdziałania władz klubu MKS Chojniczanka z kapitułą stypendialną.

Uchwała RM Chojnic z 2006 roku ws. stypendiów dla sportowców.

Nowelizacja ww. uchwały RM z 2010 roku.

Zarządzenie burmistrza z 01/2011 ws. regulaminu pracy kapituły stypendialnej.

Sprostowanie nadesłane z Urzędu Miejskiego 30 stycznia 2013 roku.

"W artykule „Sawicki prześwietla kapitułę stypendialną” pojawiło się stwierdzenie, iż pieniądze na stypendia dla zawodników Red - Devils zostały wydatkowane na 4 dni przed sesją Rady Miejskiej, na której dokonano przesunięcia środków na stypendia.

Informuję, że procedura wypłaty stypendium tej transzy odbyła się na podstawie następujących zdarzeń:

  1. Zarządzenie nr 86/12 z 20 listopada 2012r. w sprawie przeniesienia środków w referacie kultury i sportu w kwocie 30 tys. zł z usług i nagród na stypendia sportowe.
  2. Posiedzenie kapituły odbyło się 21 listopada ub. roku.
  3. Zarządzenie Burmistrza z 21 listopada 2012r. w sprawie przyznania stypendiów.
  4. Podpisanie umowy ze stowarzyszeniem 22 listopada 2012r.

Powyższa procedura jest zgodna z Ustawą o Finansach Publicznych.

Zastępca Burmistrza

mgr Edward Pietrzyk"

Zauważyłeś błąd w artykule? Napisz nam o tym

Artykuł pochodzi z portalu www.chojnice24.pl

42 komentarzy

~znalezione w necie
Zgodnie z art. 15 ustawy o działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie ust. 2a. Organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.
2b. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki.
2c. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ administracji rządowej wchodzą przedstawiciele tego organu.
2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
2e. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
2f. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)) dotyczące wyłączenia pracownika.
07 Lutego 2013, godzina 20:09
Oceniono 1 raz 1
~iron
Weź pan se mózg prześwietl ,bo widać że jakieś ubytki są.
05 Lutego 2013, godzina 19:33
Oceniono 10 razy 6
~jeszcze trochę
...i Sawicki wyskoczy mi z lodówki... masakra. Od takiego pierd... miejsc pracy raczej nie przybywa
05 Lutego 2013, godzina 19:17
Oceniono 11 razy -3
~Sędzia
Panie Sawicki czy rozliczył się Pan z dotacji 10 tys. zł na koncert rockowy, który Pan otrzymał od tego prześwietlanego Urzędu???
05 Lutego 2013, godzina 18:12
Oceniono 16 razy -4
~Sędzia
Niech Pan Sawicki sam się prześwietli!!!
05 Lutego 2013, godzina 15:30
Oceniono 17 razy -5
~nieśmiały parafianin
Jakie to proste - wystarczy spojrzeć jak zostały rozdysponowane pieniądze, kto je odebrał i kto zatwierdził rozdzielenie pieniędzy, by zobaczyć wszystkie nieprawidłowości, łamanie przepisów, i nawet korupcje. Szacunek dla pana Radosława Sawickiego za jego zaangażowanie i wysiłek na rzecz praworządności w Chojnicach.
04 Lutego 2013, godzina 23:05
Oceniono 17 razy 11
~HALI
Haliżaka już dawno temu uciszyli
04 Lutego 2013, godzina 21:42
Oceniono 13 razy 11
~Ciekawy
Panie Sawicki zacznij Pan walczyć z tymi poszukiwaczami gazu łupkowego w gminie Brusy!
04 Lutego 2013, godzina 20:51
Oceniono 11 razy -5
~ble
Jaki syf jest w tym mieście. Towarzystwo wzajemnej adoracji. Kasa, kasa, kasa...
04 Lutego 2013, godzina 19:51
Oceniono 17 razy 9
~Mateusz Jamnik
normalnie smoleńsk
04 Lutego 2013, godzina 15:28
Oceniono 19 razy -9
~pytanie na śniadanie
ale o co ci chodzi ?
04 Lutego 2013, godzina 14:55
Oceniono 18 razy -2
~Sawicki skończ
Komentarz słabo oceniony przez użytkowników. [rozwiń]
04 Lutego 2013, godzina 14:55
Oceniono 38 razy -18
~sesja
Dziś sesja, ciekawe jak zachowają się radni...
Niestety, ale sensacji raczej nie będzie. Łapki podniosą jak burmistrz nakaże. ;-(
28 Stycznia 2013, godzina 08:05
Oceniono 24 razy 16
~Ooo
Ooo...
27 Stycznia 2013, godzina 20:26
Oceniono 16 razy 6
~xcv
do prokuratury z tym
27 Stycznia 2013, godzina 17:58
Oceniono 25 razy 15

Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Komentarze publikowane są dopiero po sprawdzeniu przez moderatora!

Zaloguj się lub dodaj komentarz jako gość

Zalogowani użytkownicy mogą otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach. Zaloguj się

Zaloguj się

Kursy walut

Aktualne kursy w kantorze PROMES
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 432.00 444.00 DKKDKK 52.00 55.90
EUREUR 456.00 468.00 RUBRUB 4.30 4.90
CHFCHF 471.00 484.00 NOKNOK 32.20 35.90
GBPGBP 527.00 540.00 SEKSEK 38.40 39.90
Aktualizacja: 2023-09-30 18:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.
Kursy dla transakcji powyżej 3000 PLN
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
USD USD 435.30 439.50 DKKDKK 52.10 55.80
EUREUR 459.00 463.50 RUBRUB 4.40 4.70
CHFCHF 473.75 481.94 NOKNOK 32.30 35.80
GBPGBP 530.18 536.85 SEKSEK 38.50 39.80
Aktualizacja: 2023-09-30 18:49
Kursy walut dostarcza Kantor Promes.

Sondaże Chojnice24 archiwum »

Czy uważasz, że w Chojnicach powinny pojawić się nowe tablice z nazwami ulic?
Ceny paliw2023-09-29

E95 E98 ON LPG
BP 6.13 zł 6.78 zł 6.14 zł 3.03 zł
Circle K 6.05 zł - 6.1 zł 3.05 zł
Lotos Optima 5.99 zł - 6.07 zł 2.77 zł
MZK 5.97 zł 6.89 zł 5.99 zł 2.89 zł
Orlen 5.99 zł 6.59 zł 5.99 zł 2.77 zł
PKS 5.99 zł - 6.09 zł 2.95 zł

Drogi Użytkowniku,

przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszego portalu. Zamykając ten komunikat (poprzez kliknięcie "X", przysiku "Przejdź do serwisu") zgadzasz się na opisane niżej działania.

Wykorzystanie danych

Masz pełne prawo zgłosić podmiotowi przetwarzającemu Twoje dane osobowe żądanie dostępu do tych informacji, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Zakres i cele przetwarzania Twoich danych oraz szczegółowe informacje o Twoich prawach opisane zostały w Polityce prywatności oraz Regulaminie portalu, z którymi możesz zaponać się w każdej chwili.

Pliki cookies

Stosujemy pliki cookies i inne podobne technologie w celu:

Zakres wykorzystania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Nie wprowdzając zmian zgadzasz się na zapisywanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.

Szczegółowe informacje nt. sposobu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Regulaminie portalu.

Przejdź do serwisu Zamknij